Política de privacitat

 
Responsable del tractament: Ajuntament de Figaró-Montmany. Carretera de Ribes, 42, 08590 Figaró-Montmany. Telèfon 938 429 111, correu electrònic figaro@diba.cat

• Finalitats: Atendre les sol·licituds per exercir els drets que atorga el Reglament general de protecció de dades.

• Terminis de conservació de les dades: Les dades personals seran conservades durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual s'han recaptat i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i gestió de documents.

• Legitimació: El tractament de les dades és per complir amb una obligació legal. Facilitar les dades sol·licitades és obligatori per poder tramitar la sol·licitud.

• Destinataris: Les dades facilitades seran tractades únicament per l’Ajuntament de Figaró-Montmany.

• Drets: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Ajuntament de Figaró-Montmany s’estan tractant les dades personals que la concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. L’Ajuntament de Figaró-Montmany deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

• Com es poden exercir aquests drets? Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Figaró-Montmany (les dades postals són les especificades en el punt “Responsable del tractament” o a l’adreça de correu electronic: figaro@diba.cat. En tots dos casos s'ha d'adjuntar una còpia d'un document legal que identifiqui al sol·licitant (DNI, passaport, etc.). Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.